Terms and Conditions

May 2018

1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op alle contractuele verhoudingen (onderhandelingen, bestellingen, offertes, prijsaanbiedingen, facturen, werken, leveringen en diensten) uitgaande van of verricht door Digital Dot bvba, met maatschappelijke zetel te Jan Monnetlaan 5 bus 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0886.708.375, RPR Brussel, BTW BE 0886.708.375 (hierna “DIGITAL DOT”) tussen DIGITAL DOT en de klant. Door de aanvaarding van de offerte, verklaart de klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden. De toepasselijkheid van het geheel of een gedeelte van algemene voorwaarden van de klant, inclusief voorwaarden opgenomen in een aankooporder of ander besteldocument, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij uitdrukkelijk door DIGITAL DOT aanvaard.

2. Alle aanbiedingen van DIGITAL DOT zijn steeds vrijblijvend en herroepelijk, tenzij schriftelijk anders bepaald. Bijzondere voorwaarden van aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een door de klant overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt DIGITAL DOT slechts na haar schriftelijke bevestiging, levering of effectieve uitvoering van de werkzaamheden of facturering. Komt er een overeenkomst tot stand tussen DIGITAL DOT en twee of meer klanten, zijn deze klanten ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden blijken te zijn, erkennen beide partijen dat alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal elke nietige of ongeldige bepaling in gemeenschappelijk overleg vervangen worden door een gelijkaardige bepaling die het economisch doel van de oorspronkelijke bepaling benadert.

4. DIGITAL DOT zal een overeenkomst tussen hem en de klant naar best inzicht en vermogen uitvoeren. Noodzakelijke gegevens moeten steeds tijdig aan DIGITAL DOT worden verstrekt, bij gebreke waaraan de uitvoering van een overeenkomst kan worden opgeschort en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening worden gebracht. DIGITAL DOT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DIGITAL DOT is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant vrijwaart DIGITAL DOT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

5. De leverings-, plaatsings- of herstellingstermijnen zijn steeds slechts benaderend en derhalve niet-bindend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Zij verbinden DIGITAL DOT nooit en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding uit welke hoofde ook. Behoeft DIGITAL DOT gegevens van de klant, dan vangt de termijn aan nadat de klant deze aan DIGITAL DOT ter beschikking heeft gesteld. Deelleveringen en plaatsingen zijn toegestaan zonder dat dit aanleiding kan geven tot weigering van betaling van de geleverde en geplaatste goederen.

De klant is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat DIGITAL DOT deze bij hem aflevert, dan wel op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Bij de afname van de goederen dient de klant of zijn gevolmachtigde aanwezig te zijn. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DIGITAL DOT gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de klant.

6. Alle door DIGITAL DOT gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, etc. De goederen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op de datum van bestelling van kracht zijn en zijn contant betaalbaar. Prijsverhogingen worden door DIGITAL DOT doorgerekend van zodra de datum van levering of plaatsing meer dan 12 maand na de datum van bestelling valt. De plaatsingen en herstellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op de datum van plaatsing en/of herstelling van kracht zijn. Voor dienstverlening in het kader van hoogdringendheid kunnen bijkomende supplementen worden aangerekend.

7. De plaatsing van goederen of herstellingen gebeuren op een tijdstip bepaald in onderling overleg met de klant. Het herplaatsen van een afspraak of eventuele overschrijdingen van deze termijnen door DIGITAL DOT kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Werken uit te voeren door de klant moeten tijdig worden opgeleverd zodat het personeel van DIGITAL DOT onmiddellijk na aankomst op de werkplaats het werk kan aanvatten. Wordt de plaatsing vertraagd door een in-gebreke-blijven van de klant in verband met de hierboven vermelde werken, dan valt alle schade geleden door DIGITAL DOT en de bijkomende kosten als gevolg van de wachttijd en de extra verplaatsingen ten laste van de klant.

8. Elke klacht moet, op straffe van verval, door de klant aan DIGITAL DOT schriftelijk bij aangetekend schrijven worden meegedeeld a) binnen de zeven (7) werkdagen na afname van de goederen ingeval het een klacht betreft over de levering van goederen, b) binnen de zeven (7) werkdagen na ontvangst van de factuur als het een betwisting betreft over de factuur of c) binnen de zeven (7) werkdagen na plaatsing. Bij gebreke aan een tijdige klacht zoals vermeld, worden de aard van de geleverde of geplaatste goederen op de leveringsbon, factuur etc. als volledig aanvaard beschouwd, vrij van zichtbare gebreken. De waarborg en de verplichtingen van DIGITAL DOT houden van rechtswege op te bestaan in geval van herstellingen of wijzigingen uitgevoerd aan de goederen door de klant of door een derde.

Het indienen van een klacht door de klant schorst diens betalingsverplichting niet op. Zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit die van bij de plaatsing bestonden, dienen eveneens binnen de zeven (7) dagen na de plaatsing schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan DIGITAL DOT, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Een uitgevoerde plaatsing of herstelling moet door de klant onmiddellijk na voltooiing op tegensprekelijke wijze worden gecontroleerd. Een aanvaarding zonder voorbehoud geldt als enige en definitieve oplevering en dekt de zichtbare gebreken. Ingebruikname door de klant zonder tegensprekelijke controle impliceert de aanvaarding van de door DIGITAL DOT uitgevoerde plaatsing of herstelling en doet het recht vervallen om nog enige klacht met betrekking tot deze uitgevoerde plaatsing of herstelling in te roepen. Een aanvaarding onder voorbehoud of resolute weigering dient, op straffe van verval, aan DIGITAL DOT te worden bevestigd per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de zeven (7) werkdagen na de tegensprekelijke controle.

Overschrijding van deze termijn houdt in dat de door DIGITAL DOT verrichte plaatsing of herstelling als volledig aanvaard moet worden beschouwd.

9. De waarborg op de geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg en de waarborgtermijn toegekend door de fabrikant van de goederen. Normale slijtage of een defect wegens verkeerd gebruik of foutieve plaatsing door de klant wordt van waarborg uitgesloten. DIGITAL DOT heeft de keuze beschadigde goederen te vervangen of te herstellen conform de richtlijnen van de fabrikant. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten. DIGITAL DOT staat in voor het herstel van de hem toerekenbare, lichte verborgen gebreken die tot 1 jaar na de enige en definitieve oplevering aan het licht komen.

10. Elke factuur is contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij te late betaling is de klant door het enkele verstrijken van een termijn van tien dagen vanaf factuurdatum, in verzuim. Van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling zal de klant vanaf die datum een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij te late betaling is de klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling, tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 (vijftien) % van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van 75 EUR per factuur. Bij te late betaling is de klant van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling verder een forfaitaire inningsvergoeding verschuldigd met betrekking tot de honoraria van een raadsman, met een absoluut minimum van 10 % van de hoofdsom.

11. De eigendom van de geleverde en/of geplaatste goederen gaat slechts over bij de algehele betaling van de prijs. De risico’s verbonden aan de geleverde en/of geplaatste goederen gaan over naar de klant op het ogenblik van levering / realisatie. DIGITAL DOT behoudt zich het recht voor, bij gebeurlijke niet betaling, de door haar geleverde en geplaatste goederen terug te halen, dit op kosten van de in gebreke blijvende klant. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

12. De verantwoordelijkheden van DIGITAL DOT betreffen middelenverbintenissen. Behoudens ingeval van andersluidende wettelijke bepalingen van dwingend recht of van openbare orde dan wel behoudens ingeval van andersluidende schriftelijke overeenkomst, is de aansprakelijkheid van DIGITAL DOT jegens de klant beperkt tot wat in deze algemene voorwaarden onder dit artikel is geregeld.

DIGITAL DOT kan slechts aansprakelijk worden gesteld in vergoeding van de directe schade die door de klant wordt geleden voor zover deze schade een direct gevolg is van een gebrek in de door DIGITAL DOT verrichte plaatsingen, herstellingen of de door haar geleverde goederen. DIGITAL DOT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor commerciële of andere indirecte schade.

De aansprakelijkheid van DIGITAL DOT is uitgesloten indien de klant de door DIGITAL DOT geleverde goederen op een verkeerde wijze of in strijd met de geleverde gebruiks- en veiligheidsinstructies heeft geïnstalleerd of aangewend.

Bij aansprakelijkheid van DIGITAL DOT voor enigerlei schade is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het in het kader van een overeenkomst door DIGITAL DOT gefactureerde bedrag, BTW exclusief, onverminderd het recht van DIGITAL DOT om naar keuze over te gaan tot vervanging of herstelling van de geleverde en/of geplaatste goederen.

Ieder recht op vergoeding vervalt voor zover de klant niet de nodige maatregelen heeft genomen om haar schade te beperken of meer schade te voorkomen en in gebreke zou blijven DIGITAL DOT zodra mogelijk op de hoogte te brengen van alle relevante gegevens. Iedere vordering tot vergoeding tegen DIGITAL DOT vervalt door het verloop van zes (6) maanden nadat de schade zich heeft geopenbaard.

De uitsluitingen en beperkingen bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van DIGITAL DOT of deze uitsluitingen en beperkingen anderszins in strijd zijn met toepasselijk dwingend recht.

13. DIGITAL DOT kan zijn verbintenissen uit een overeenkomst met de klant opschorten of de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit een overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, diens betalingsverplichting. Dit is onder meer het geval indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, indien de klant wordt toegelaten tot een procedure van (buiten)gerechtelijke organisatie overeenkomstig de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen d.d. 31/01/2009, of indien de klant anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of er duidelijke aanwijzingen zijn dat de klant omwille van omstandigheden niet meer aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. DIGITAL DOT zal wegens deze ontbinding nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn. Indien een overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DIGITAL DOT op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Onverminderd het recht van DIGITAL DOT om de werkelijk geleden schade ingeval van beëindiging van de overeenkomst op grond van dit artikel aan te tonen en te vorderen, wordt de door DIGITAL DOT geleden schade ingeval van de beëindiging van de overeenkomst op grond hiervan forfaitair vastgesteld op minimum 30% van de verkoopsprijs, inclusief het toepasbare BTW-tarief, van de door de klant ondertekende bestelbon of aankoopovereenkomst, vermeerderd met alle gemaakte en nog te maken kosten, te vorderen van de klant. De klant die contractbreuk pleegt, verbindt er zich toe zijn betalingen en de schadevergoedingen stipt uit te voeren, desgevallend vermeerderd met de gerechtskosten en de honoraria van de raadsman.

14. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing 15. De contractuele relaties tussen DIGITAL DOT en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Niettegenstaande enige dwingendrechtelijke bepaalde bevoegdheid van een andere rechter, zullen alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houden met een overeenkomst van DIGITAL DOT en/of deze algemene voorwaarden van DIGITAL DOT, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan of een andere geschil tussen de klant en DIGITAL DOT uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van DIGITAL DOT gevestigd is, onverminderd het recht van DIGITAL DOT om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.

16. Verwerking persoonsgegevens : De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan het privacybeleid van DIGITAL DOT dat kan worden geraadpleegd op www.digitaldot.be. U kan ook steeds een kopie opvragen bij onze support afdeling.